Sermons by Rev. Seth Starkey

Sermons by Rev. Seth Starkey

Psalm 133

“The Promised Blessing of Unity” by Rev. Seth Starkey, Evening Worship – June 2, 2024

Psalm 131

“Where Does Our Heart Belong?” by Rev. Seth Starkey, Evening Worship – May 19, 2024